• เกษตรกรรม

ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปลอดสารพิษ ข้อมูล

ความหมายของเกษตรปลอดสารพิษและผักปลอดสารพิษ

ทุกวันนี้เราผักที่เราได้ไปเดินจ่ายตลาดตอนเช้า หรือ ตอนเย็น ส่วนมากผักจะใช้สารเคมีในการเพาะ ปลูก แต่ก็มีน้อยนักที่ใช้น้ำมักธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี ในการฉีดพ้นขับไล่แมลงที่มากั

kelly-osbourne ระบบการผลิต

มะนาว,มะละกอ,มะเขือยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วางแผนปลูกพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก วางแผนได้ดีมีเงินหมุนเวียนทุกวัน ถือเป็นการนำแนวทางเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ม