• เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ปลอดสารพิษ ข้อมูล

ความหมายของเกษตรปลอดสารพิษและผักปลอดสารพิษ

ทุกวันนี้เราผักที่เราได้ไปเดินจ่ายตลาดตอนเช้า หรือ ตอนเย็น ส่วนมากผักจะใช้สารเคมีในการเพาะ ปลูก แต่ก็มีน้อยนักที่ใช้น้ำมักธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี ในการฉีดพ้นขับไล่แมลงที่มากั

การตอนกิ่ง ข้อมูล

วิธีการตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง ถือเป็นวิธีขายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ทำใหกิ่งหรือต้นพื่ชเกิดรากขณะติดอยู่กับ ตนแม่(ต้นที่เราทำการตอน)  เมื่อตัดไปปลูกจะได้พืชใหม่ที่ลักษณะทางสายพันธ์เหมือนต้นแม่ทุกปร