• เกษตรกรรม

รถแทรกเตอร์

111 ข้อมูล

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์ •ในสภาพปัจจุบันการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ความต้องการอาหา