• เกษตรกรรม

ผักที่สะอาดมากไม่มีสารพิษ

ข่าวการเกษตร

ผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์อย่างไร

ผักปลอดสารพิษคืออะไร แม้จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษจะเป็นผักที่สะอาดมากไม่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่เลย แต่จริงๆ แล้วจะมีสารเคมีสงเคราะห์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ อยู