• เกษตรกรรม

ประโยชน์ของงานเกษตร

ข่าวการเกษตร

ประโยชน์ของงานเกษตร

1. ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว 2. ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามแนว ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ช่วยให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแ