• เกษตรกรรม

ประเภท

666 ข้อมูล

การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์

รถแทรกเตอร์ถือเป็นรถใช้งานอย่างหนักหน่วงในการเกษตร หรือหากใช้ในภาคอื่นๆก็ยังถือว่าถูกใช้งานหนักเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น เกษตรกรจะต้องบำรุงรักษา เปล

111 ข้อมูล

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์ •ในสภาพปัจจุบันการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ความต้องการอาหา