• เกษตรกรรม

การดูแลรักษา

ข่าวการเกษตร

วิธีการปลูกข้าวโพด

ควรปลูกเป็นแถวเพื่อสามารถควบคุมให้มีจำนวนต้นต่อไร่ที่เหมาะได้ นอกจากนั้นการปลูกเป็นแถวยังทำให้สะดวกในการดูแลรักษารวมทั้งเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและลดค่าจ้างแรงงานใน

การดูแลรักษามะนาว

1. การให้น้ำแก่ต้นมะนาว การปลูกมะนาวต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกใหม่ๆ ควรให้น้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถ