• เกษตรกรรม

การดำรงชีวิตของมนุษย์

ข่าวการเกษตร

ความหมาย และประโยชน์ของการเกษตร

ความสำคัญของการเกษตร การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผล