• เกษตรกรรม
ข่าวการเกษตร

วิธีการปลูกข้าวโพด

ควรปลูกเป็นแถวเพื่อสามารถควบคุมให้มีจำนวนต้นต่อไร่ที่เหมาะได้ นอกจากนั้นการปลูกเป็นแถวยังทำให้สะดวกในการดูแลรักษารวมทั้งเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและลดค่าจ้างแรงงานใน

ข่าวการเกษตร

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

   ข้าวไรซ์เบอรี่ (riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีรสสัมผัสนุ่มนวล en