• เกษตรกรรม
ข่าวการเกษตร

เกษตรทฤษฎีใหม่

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือการจัดสรรที่ดินระดับไร่นา ซึ่งมีการจัดการดินและน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 :

ข่าวการเกษตร

การเกษตร 4.0 เริ่มต้นยังไง

การเกษตร 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม ข้ามไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นไปทางบริหารและการจัดการรายละเอียดต่างๆด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถรวยด้วยความสาม