• เกษตรกรรม

ระบบการผลิต

ระบบเพาะปลูกพืช ระบบการผลิต

ระบบการผลิต

ระบบการผลิตของเกษตรกรรม ระบบการเพาะปลูกพืช ระบบการปลูกพืชแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์มขึ้นอยู่กับทรัพยากรและข้อจำกัดที่มีอยู่ ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของฟาร์ม นโยบายของรัฐบาล เศรษฐกิ