• เกษตรกรรม

ทั่วไป

เกษตรผผส ข้อมูล

การทำเกษตรผสมผสาน

ปัจจุบันการทำเกษตรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี การทำเกษตรผสมผสาน ตามร้อยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่หากการทำเกษตรไม่ใช้สารเคมี ผลผล