• เกษตรกรรม

ข้อมูล

เพาะเห็ด ข้อมูล

ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

อ.พิทักษ์  สิตวรรธนะ ภาควิชาวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย จ.สงขลา ได้คิดประดิษฐ์ ตู้เพาะเห็ดและชุดไมโครคอมโทรเลอร์ ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหาทางออกให้ก

เกษตรผผส ข้อมูล

การทำเกษตรผสมผสาน

ปัจจุบันการทำเกษตรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี การทำเกษตรผสมผสาน ตามร้อยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่หากการทำเกษตรไม่ใช้สารเคมี ผลผล