• เกษตรกรรม

ข่าวการเกษตร

เพาะเห็ด ข้อมูล

ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

อ.พิทักษ์  สิตวรรธนะ ภาควิชาวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย จ.สงขลา ได้คิดประดิษฐ์ ตู้เพาะเห็ดและชุดไมโครคอมโทรเลอร์ ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหาทางออกให้ก