• เกษตรกรรม

Articles by Arshi

เกษตรผผส ข้อมูล

การทำเกษตรผสมผสาน

ปัจจุบันการทำเกษตรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี การทำเกษตรผสมผสาน ตามร้อยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่หากการทำเกษตรไม่ใช้สารเคมี ผลผล

kelly-osbourne ระบบการผลิต

มะนาว,มะละกอ,มะเขือยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วางแผนปลูกพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก วางแผนได้ดีมีเงินหมุนเวียนทุกวัน ถือเป็นการนำแนวทางเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ม