เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อ ให้ข้อมูลของการเกษตรมากมาย เช่น ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรม ระบบการผลิตของเกษตรกรรม ประเภทของเกษตรกรรม จุดเริ่มต้นของเกษตรกรรม ระบบการเพาะปลูกพืช และรวมไปถึง ระบบการผลิตปศุสัตว์