ระบบการผลิต

  วงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้เปลี่ยนการผลิตที่ทำด้วยมือมาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร ทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้การบริหารงานการผลิตยุ่งยากซับซ้อนขึ้น ในกระบวนการผลิตจะต้องประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิศวกรรม เป็นต้น ดังนั้นแต่ละฝ่ายต้องทำงานให้สอดคล้องกันและร่วมมือกัน ช่วยกันควบคุมกันเองในสายงานของตน เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยให้กระบวนการดำเนินงานมีความคล่องตัว ก็จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการผลิตก็มีองค์ประกอบของระบบผลิตที่สำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือ คน เงินทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ การบริหารจัดการ ทรัพยากร เหล่านี้มีความจำเป็นในการผลิตสินค้าหรือบริการ

2. กระบวนการผลิตหรือแปลงสภาพ (Process) เป็นกระบวนการที่นำเข้ามากผลิตหรือเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพ เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ออกแบบไว้ หรือการบริการตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน วิธีการในการผลิต วิธีการจะลำดับการผลิต การจัดสรรกำลังคนเพื่อทำการผลิต และอื่น ๆ

3. ผลผลิตที่ได้ (Output) คือ สินค้าหรือบริการที่ต้องการในปริมาณ คุณภาพ และเวลาตามที่กำหนดไว้

4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลที่ได้ของกระบวนการผลิตในการควบคุมการติดตามและประเมินผลการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยข้อมูลป้อนกลับจะทำการประเมินผลที่ได้ เช่น ปริมาณ คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะไปปรับปัจจัยนำเข้าหรือกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

5. การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหมาย (Environment) ในระบบการผลิตและการปฏิบัติการใดๆ ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้คาดหมาย แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจการควบคุมของผู้บริหาร