ประโยชน์ของงานเกษตร

1. ช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว

2. ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. ช่วยให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจากการทำงานเกษตร ruby888-en.org เพราะการทำงานเกษตรส่วนใหญ่ต้องใช้กำลัง เช่น การปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว์ และประมง

4. นำผลผลิตมาใช้เป็นอาหาร และยารักษาโรคได้

5. ทำให้มีความรู้จากการศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานเกษตรอย่างต่อเนื่อง
เช่น ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ใช้สารสกัดจากพืชแทน สารเคมี