ชาวไร่ศรีสะเกษ-ยโสธรแห่ปลูก หอมแดงอินทรีย์ราคาดี-ปลอดภัย

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หอมแดงในจ.ศรีสะเกษและยโสธร แหล่งผลิตสำคัญของประเทศ โดยสถานการณ์การผลิตหอมแดง ปี 2562 ปีเพาะปลูก 2561/62 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 พบว่า จ.ศรีสะเกษ (แหล่งปลูกอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีเนื้อที่เพาะปลูก 23,748 ไร่ เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 0.28 ผลผลิตรวม 68,370 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 14.63 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,888 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.83 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูพืช โรคหนอนและการระบาดของหนอนกระทู้หอมแดง จ.ยโสธร (แหล่งปลูกอันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากชัยภูมิ) เนื้อที่เพาะปลูกรวม 998 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.11 ผลผลิตรวม 3,291 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.35 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว3,321 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.94 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารการระบาดของศัตรูพืชใกล้ชิดและรีบแจ้งให้เกษตรกรทราบ ประกอบกับเกษตรกรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นดักผีเสื้อหนอนกระทู้หอมด้วยวิธีการใช้ไฟล่อแมลง จึงบริหารจัดการศัตรูพืชได้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความสนใจปลูกหอมแดงอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะปลอดภัย ต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้ว ยังได้ราคาสูงกว่าราคาหอมทั่วไป เฉลี่ยหอมปึ่งอินทรีย์ราคาอยู่ที่ 25-30 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าหอมปึ่งทั่วไป ซึ่งราคาประมาณ 15-25 บาท/กิโลกรัม โดยขณะนี้มีการปลูกหอมแดงอินทรีย์มากในอ.ค้อวัง จ.ยโสธร อ.ยางชุมน้อยและ อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ในจ.ศรีสะเกษ มีแหล่งรับซื้อหอมแดงอินทรีย์รายใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งส่งออกทั้งหอมแดง กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard – Organic JAS mark) ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ในชื่อแบรนด์ “อรชัญ ออร์แกนิค”

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จ.อุบลราชธานี (สศท.11) กล่าวเสริมว่า ผลผลิตของ จ.ศรีสะเกษและยโสธรออกสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2561 พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนพบการระบาดของหนอนกระทู้ในหอมแดง โดยเฉพาะในอ.ค้อวัง จ.ยโสธร และ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีฝนตก อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาดของโรค โดยใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง DOA BIO-V1 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารชีวภัณฑ์ประเภทไวรัสเอ็นพีวีที่มีอยู่ในธรรมชาติ สำหรับฉีดพ่นลงแปลงปลูกหอมแดงตามอัตราที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้หนอนเกิดโรคติดเชื้อและตายในที่สุด อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดักผีเสื้อหนอนกระทู้หอมร่วมด้วย ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มเพาะปลูกใหม่ ควรหมั่นสังเกตแปลงเพาะปลูก หากพบหรือสงสัยว่าหอมแดงจะเป็นโรค ขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทันที