ความหมายของเกษตรปลอดสารพิษและผักปลอดสารพิษ

ปลอดสารพิษ

ทุกวันนี้เราผักที่เราได้ไปเดินจ่ายตลาดตอนเช้า หรือ ตอนเย็น ส่วนมากผักจะใช้สารเคมีในการเพาะ ปลูก แต่ก็มีน้อยนักที่ใช้น้ำมักธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี ในการฉีดพ้นขับไล่แมลงที่มากัดกินผัก  ซึ่งส่วนมากเกษตรกรส่วนมากมองว่าการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นพืชผักก็เพื่อผลผลิตที่ได้คุณภาพ ที่ได้ตามเป้าหมาย  หารู้ไหมว่า มีความอันตรายต่อครอบครัว หากไม่มีการป้องกันที่ดี ถึงแม้การใช้น้ำมักจากธรรมชาติจะยังไม่เป็นที่นิยมกัน เนื่องจากผลิตที่ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่เมื่อมองถึงสุขภาพก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่ามากกว่าเงินทอง 

ดังนั้นหากเข้าใจความหมายของ เกษตรปลอดสารพิษ อย่างลึกซึ้งทัศนคติของคุณจะเปลี่ยนไป

เกษตรปลอดสารพิษ เป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของระบบการเกษตรทั่วไปในประเทศไทย ที่มีการควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรให้เป็นไปตามหลักการ ที่เชื่อกันว่า ผลผลิตจะมีความปลอดภัยและปลอดสารพิษต่อการบริโภค โดยจะให้ความสำคัญกับการไม่ใช่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีการตกค้างนาน และจะต้องเว้นระยะในการใช้สารเคมีการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ “เกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ Good Agriculture Practice แต่ก็อาจมีการเรียกชื่อที่ไม่เป็นทางการอื่นๆ เช่น ผักอนามัย ผลไม้อนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็นต้น

ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตและใช้การทำเกษตรปลอดสารพิษมาช่วย โดยที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต โดยผลผลิตที่ได้ไม่มีพิษตกค้างอยู่หรือมีสารพิษตกค้างอยู่แต่จะต้องไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ . ศ . 2538 ลงวันที่
28 เมษายน 2538

การปลูกผักให้เป็นผักเกษตรปลอดสารพิษเป็นการนำเอาวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งใน
ด้านพันธุ์ผัก ความอุดมสมบรูณ์ของดิน การเขตกรรม การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพก่อนการบรรจุเพื่อนำออกจำหน่าย รวมทั้งการเลือกใช้ภาชนะ
สำหรับบรรจุ ตลอดจนการขนส่งและการตลาด

หลักการในการปลูกพืชผักให้ปลอดสารพิษ
หลักการที่สำคัญในการทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยยึดหลักการการไม่ใช้สารเคมีจะยึดหลักการ
นำเอาวิธีการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันหรือวิธีผสมผสานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของเกษตรกรผู้ที่่ทำเกษตรปลอดสารพิษ ของผู้บริโภค และรักษาสิ่งแวดล้อมแต่การที่จะป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้นจะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ประหยัด และมีประสิทธิภาพที่สุด

 

ที่มา http://www.greennet.or.th