ความสำคัญของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

111

ความสำคัญของรถแทรกเตอร์

•ในสภาพปัจจุบันการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ทำให้ความต้องการอาหารและผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถ้าเกษตรกรยังคงใช้วิธีการผลิตแบบเดิม ที่อาศัยแรงงานจากคน และสัตว์ก็จะทำให้ทำงานไม่เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และได้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของประชากรผู้บริโภคเนื่องจาก การเตรียมดินเพื่อปลูกด้วยแรงงานสัตว์นั้นล่าช้า เสร็จไม่ทันตามเวลาที่ต้องการหรือไม่ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้น การนำเอารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรมาใช้ในการเตรียมดิน และเพาะปลูกแทน แรงงานคนและสัตว์ จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น เพราะ สามารถทำงานได้รวดเร็ว ได้ปริมาณงานมากกว่า ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า รถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรจึงนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยิ่ง

ประโยชน์ของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร

•1. เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และต่อแรงงาน คือการนำเอาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงดิน การใช้พันธุ์ที่ได้ผลผลิตสูง การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานน้อยลงและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
•2. ลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการปฏิบัติงาน คือ เมื่อมีการนำรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรมาใช้สามารถทำงานได้ในปริมาณมาก และเสร็จเร็วทันฤดูกาล ทำให้มีเวลาเหลือที่จะทำอาชีพเสริมอื่น ๆ
•3. ทำให้การประกอบอาชีพเกษตรไม่น่าเบื่อหน่าย เพราะการปฏิบัติงานบนรถแทรกเตอร์นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เบื่อหน่าย เหมือนการทำการเกษตรแบบเดิม

ประเภทของรถแทรกเตอร์

1. ประเภทของรถแทรกเตอร์ แบ่งตามวิธีการขับเคลื่อน รถแทรกเตอร์ประเภทนี้มีอุปกรณ์และส่วน
ประกอบที่ทำให้รถเกิดการขับเคลื่อน ซึ่งแบ่งออกตามวิธีการขับเคลื่อน ดังนี้
1.1 รถแทรกเตอร์ล้อยาง (Wheel tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดในวงการเกษตร
แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ด้วยกันคือ
1.1.1 รถแทรกเตอร์เพลาเดียว มีทั้งล้อยางและล้อเหล็ก รู้จักกันดีในนาม รถไถเดินตาม
สามารถใช้งานได้ดีทั้งการไถ คราด เตรียมพื้นที่ เพราะปลูก สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ไม่มาก
1.1.2 รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นรถแทรกเตอร์ที่ใช้ 2 ล้อหลัง เป็นตัวขับเคลื่อนมีทั้ง
แบบที่สามารถปรับความกว้างช่วงล้อหน้า และช่วงล้อหลังได้ กับแบบที่ไม่สามารถปรับ
ช่วงล้อหลังได้

555

1.1.3 รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถแทรกเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งล้อหน้าและ
ล้อหลัง แบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ1.1.3.1 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลา เป็นรถ
แทรกเตอร์ที่สามารถให้ขับเคลื่อนเฉพาะ 2 ล้อหลังก็ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการกำลังฉุดลาก
มาก แต่ถ้าต้องการกำลังในการฉุดลากมากขึ้นก็ใช้ 2 ล้อหน้าขับเคลื่อนช่วยได้

2222

1.1.3.2 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา เป็นรถแทรกเตอร์ที่ให้กำลังในการฉุดลาก
มากใช้กับเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่

111

1.2 รถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบ (Track – laying tractor) รถแทรกเตอร์แบบนี้ ส่วนใหญ่จะนำ มา ใช้ในกรณี เป็นงานบุกเบิกพื้นที่ใหม่ หรือใช้เตรียมพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ เพราะรถมีกำลังในการฉุดลากสูงสามารถใช้กับเครื่องทุ่นแรงที่มีขนาดใหญ่ได้ และสามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่มีดินอ่อน เนื่องจากรถมีการกระจายน้ำหนักที่ดี มีอยู่ 2 แบบ1.2.1 รถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบเหล็ก (Track – laying tractor or Crawler tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบแบบดั้งเดิม ทำงานได้ดีในพื้นที่เปียกแฉะ ส่วนใหญ่ใช้ในงานก่อสร้าง

222

1.2.2 รถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบยาง (Rubber track – laying tractor) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ มีความคล่องตัวในการทำงานมากกว่ารถแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบเหล็ก และมีเสียงรบกวนน้อยกว่า ทำงานได้ดีในสภาพดินอ่อน

888

1.3 รถแทรกเตอร์กึ่งล้อตีนตะขาบ (Half track – laying tractor) รูปทรงทั่วไปเหมือนรถแทรกเตอร์ล้อยาง ล้อหน้าทำหน้าที่บังคับเลี้ยว ล้อหลังเป็นชุดสายพานตีนตะขาบ ให้กำลังในการฉุดลากดี และทำงานในพื้นที่ ที่ดินอ่อนได้ดี

666

2. ประเภทของรถแทรกเตอร์ที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานรถแทรกเตอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

2.1 รถแทรกเตอร์แบบมาตรฐาน (Standard tread tractor) เป็นรถแทรกเตอร์แบบแรก ๆ ที่มีช่วงล้อหน้าและช่วงล้อหลัง ไม่สามารถปรับขยายได้ เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง

000

2.2 รถแทรกเตอร์ใช้งานทั่วไป (General purpose tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่สามารถปรับขยายช่วงล้อหน้าและล้อหลังได้ เพื่อให้เข้ากับร่องปลูกพืชได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนว

444

2.3 รถแทรกเตอร์ทรงสูง (High clearance tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่สามารถปรับขยายความกว้างช่วงล้อหน้าให้เข้ากับแถวปลูกพืชได้ ระยะระหว่างท้องรถแทรกเตอร์กับพื้นดินมีมากกว่าแบบอื่น แทรกเตอร์แบบนี้ใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น บำรุงรักษา กำจัดวัชพืช เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ปลูกพืชชนิดลำต้นสูงเช่น อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น

999

2.4 รถแทรกเตอร์ใช้ในสวนผลไม้ (Orchard or vineyard tractor)เป็นรถแทรกเตอร์ทรงเตี้ย ทำงานได้คล่องตัว เป็นรถที่ใช้งานเฉพาะอย่าง จึงไม่จำเป็นต้องมีกำลังมาก นิยมใช้งานฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่ ที่จำกัด เช่น สวนผลไม้หรือไร่องุ่น เป็นต้น

88

2.5 รถแทรกเตอร์ใช้ในแปลงผัก และสนามหญ้า (Garden and lawn tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าใต้ท้องรถ ใช้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็กได้

11